ประชาสัมพันธ์ ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันไป จนจบหลักสูตร

16 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ประกาศ
ประชาสัมพันธ์
 ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันไป จนจบหลักสูตร (ดังเอกสารที่แนบมา)  ทั้งนี้ “ผู้มีสิทธิของรับทุน” ได้แก่ บุตรของครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ  ที่เรียนจบระดับมัธยมปลาย ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผลการเรียนเฉลี่ยน ๓.๐๐ ขึ้นไป และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๕ ทุนๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรปริญญาตรี
 ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากรรับทราบ และผู้ที่สนใจสามารถยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิฯ ได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดยะลา ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  ขอขอบคุณค่ะ